Pla General d'Ordenació Urbana (PGOU) i els mapes i plànols que ho detallen