Autonomia personal i atenció a la dependència

PROMOCIÓ DE L'AUTONOMIA PERSONAL I ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA.

Aquest servei afavorirà l'autonomia de les persones al llarg del seu cicle vital, així com de les unitats familiars en les quals concórreguen situacions de vulnerabilitat o discriminació, potenciant les seues capacitats i recuperant les seues habilitats perdudes, i procurant mantindre-les en el seu entorn social.

Desenvoluparà la prevenció, el diagnòstic i la intervenció en situacions de diversitat funcional o discapacitat, dependència o vulnerabilitat, fomentant les relacions convivencials durant tot el cicle vital de les persones. El servei desenvoluparà a través dels diferents programes tota classe d'actuacions per a generar condicions que facen efectives la promoció, o el manteniment, de la capacitat de les persones per a afrontar o adoptar decisions personals sobre l'actuació en la seua vida quotidiana i sobre el seu projecte vital.

Les prestacions que s'ofereixen són:

 Valoració de la situació de dependència.

 Servei d'Ajuda a Domicili. 

 Teleajuda domiciliaria.

 Teleassitència domiciliaria.

 Servei de menjar a casa.

 Suport en la tramitació del Reconeixement de discapacitat.

 Targeta d'estacionament per persones amb mobilitat reduïda.