Secretaria General

El Departament de Secretaria s'encarrega del conjunt d'activitats que tenen com a característica principal controlar la legalitat interna i l'organització administrativa de l'Ajuntament. Les funcions principals són les de donar fe pública d'actes i acords, assistir als òrgans decisoris de la Corporació Municipal i assessorar legalment través de l'examen d'expedients i la posterior emissió d'informes.

Contacte: correu.secretaria@ajuntamentdebenicarlo.org

Localització: 2a planta de l'Ajuntament (c. de Ferreres Bretó, 10)

Horari: de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 hores