Certificats de coneixements de valencià

Certificats oficials de coneixements de valencià

14/03/2018

Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià. Generalitat Valenciana


La Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià (JQCV) és l'entitat de la Generalitat Valenciana que acredita els diferents graus de coneixements de valencià, segons el Marc Europeu Comú de Referència per a l'aprenentatge, l'ensenyament i l'avaluació de llengües. La JQCV convoca anualment proves per a l'obtenció dels següents certificats oficials:


CONEIXEMENTS GENERALS

Nivell A2

Nivell B1

Nivell B2

Nivell C1

Nivell C2


CAPACITACIÓ TÈCNICA

Llenguatge administratiu

Correcció de textos

Llenguatge als mitjans de comunicació


Certificats de valencià de les Escoles Oficials d'Idiomes (EOI)


Les Escoles Oficials d'Idiomes són centres públics d'ensenyaments de règim especial on es pot aprendre idiomes a nivell no universitari. Les EOI permeten cursar els estudis dels diversos nivells de llengua de manera presencial o en línia, així com examinar-se per lliure de cada nivell. Cal consultar, doncs, el pla d'estudis de cada EOI i les modalitats d'ensenyament de cada centre.


Certificats de valencià de la Comissió Interuniversitària d'Estandardització d'Acreditacions de Coneixements de Valencià (CIEACOVA)


La CIEACOVA és la comissió interuniversitària que homologa els certificats de valencià expedits pels respectius serveis lingüístics universitaris. Cada any, la CIACOVA programa dos convocatòries de proves, gener i juny. Cada universitat determina les convocatòries en què participarà i les condicions que han de complir els examinands. Per tant, cal consultar les webs del servei lingüístic de cada universitat per conéixer les característiques de cada convocatòria.


Pla de Formació Lingüisticotècnica en Llengües del professorat no universitari. Generalitat Valenciana


El Pla de Formació Lingüisticotècnica en Llengües del professorat no universitari de la Generalitat Valenciana inclou, d'una banda, el Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià que faculta el personal docent per a:


- L'ensenyament en valencià, com a llengua vehicular, en totes les ensenyances no universitàries regulades en la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació.

- Impartir continguts curriculars de valencià en Educació Infantil i l'Àrea de Valencià: Llengua i Literatura en Educació Primària.

- Impartir el mòdul de Valencià en el cicle I de la Formació Bàsica de Persones Adultes.


És requisit mínim per a l'ensenyament en valencià com a llengua vehicular.


I, d'altra banda, el Diploma de Mestre de Valencià que faculta el personal docent per a:


- El mateix que el Certificat de Capacitació per a l'Ensenyament en Valencià.

- Impartir el mòdul de Valencià en el cicle II de la Formació Bàsica de Persones Adultes