Policia assistencial i de proximitat

Objectes Perduts

31/01/2017

La Policia Local de Benicarló és l'encarregada del depòsit i devolució de tots els objectes i documentacions que són trobats en la via pública.

Què fer amb un objecte perdut?

 • Portar-lo a les dependències de la Policia Local. Després de prendre dades de la persona que fa entrega de l'objecte, este s'arxiva informàticament i s'hi anoten totes les seues característiques, marques, números de sèrie, lloc on ha sigut trobat, etc.

 • S'estén una acta d'entrega, si ho sol·licita la persona que ha recuperat l'objecte.

 • En funció de les dades obtingudes de l'objecte, s'intenta contactar amb el propietari de l'objecte telefònicament o en el seu domicili per a procedir a la seua immediata devolució.

 • En el cas que resulte impossible conéixer la titularitat de l'objecte entregat i si passen dos anys des de la data d'entrega en estes dependències sense que ningú el reclame, el depositari pot reclamar l'objecte (art. 615 i 616 del Codi Civil) i pot disposar-ne sense més tràmit.

 • La destinació del que ningú reclama és un fi solidari a través de les donacions a col·lectius sense ànim de lucre i d'ajuda com a Càritas, Creu Roja, etc.

Què puc fer en cas d'extraviar algun objecte o documentació?

 • Pot personar-se en dependències de la Policia Local o contactar per telèfon núm. 964 475 300.

Denúncia de pèrdua

 • Una vegada comprovat que no s'ha recuperat el seu objecte perdut o extraviat, s'ha d'emplenar una acta denúncia de la pèrdua de l'objecte.

Recollida d'objectes depositats en dependències de la Policia Local

Per a poder entregar un objecte depositat, cal:

 • Aportar dades de la pèrdua: lloc, data i hora.

 • Descriure de manera el més precisa possible l'objecte.

 • Portar factura (si es té).

 • En cas de telèfons mòbils factura on conste el codi IMEI i/o el codi PIN.

 • Si són joies, portar fotos de la joia, la seua parella en cas de ser d'arracades, factura o qualsevol altra dada que identifique com a propietari.

 • Portar sempre el DNI o document que acredite la identitat i firmar el justificant d'entrega.

 • Els menors d'edat han d'acudir acompanyats de pares, tutors o representants legals.