Autonomia fiscal (Drets reconeguts nets d'ingressos tributaris / Drets reconeguts nets totals)