Selecció de personal

BASES ESPECÍFIQUES PER A LA CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA D'OCUPACIÓ TEMPORAL DE PEONS

BASES ESPECÍFIQUES PER A LA CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA D'OCUPACIÓ TEMPORAL DE TREBALLADORS/RES SOCIALS

BASES REGULADORES DEL PROCÉS SELECTIU PER A LA PROVISIÓ DEL LLOC DE TREBALL DE TÈCNIC DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I OMIC MITJANÇANT COMISSIÓ DE SERVEIS OBERTA A FUNCIONARIS D'ALTRES ADMINISTRACIONS

BASES ESPECÍFIQUES PER A LA CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA D'OCUPACIÓ TEMPORAL D'ASSESORS/RES JURÍDICS/QUES

  • Lloc de publicació: Convocatòria i bases específiques publicades al Tauler d'Anuncis de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Benicarló i es publicaran al Butlletí Oficial de la Província de Castelló
  • Bases generals
  • Anunci de les bases específiques
  • B.O.P. de Castelló núm. 93 de 4 d'agost de 2022
  • Fi del termini de presentació instàncies: 10 dies hàbils: des del 5 d'agost fins al 19 d'agost de 2022, ambdós inclosos
  • Pagament de taxes: 27 euros/CAJAMAR CAJA RURAL ES75 3058 7466 2527 3200 0016

PROCÉS SELECTIU PER A COBRIR EN PROPIETAT CATORZE (14) PLACES D'ADMINISTRATIUS/VES D’ADMINISTRACIÓ GENERAL: SET (7) PER TORN LLIURE I SET (7) PER PROMOCIÓ INTERNA MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ

BASES ESTABILITZACIÓ EMPRE TEMPORAL LLARGA DURACIÓ DISPOSICIÓ ADDICIONAL 6A I 8A LLEI 20/2021 DE 28 DE DESEMBRE, MITJANÇANT CONCURS MÈRITS

BASES ESTABILITZACIÓ EMPRE TEMPORAL LLARGA DURACIÓ DISPOSICIÓ ADDICIONAL 6ª I 8ª LLEI 20/2021 DE 28 DE DESEMBRE, MITJANÇANT CONCURS MÈRITS

BASES ESTABILITZACIÓ EMPRE TEMPORAL LLARGA DURACIÓ DISPOSICIÓ ADDICIONAL 6ª I 8ª LLEI 20/2021 DE 28 DE DESEMBRE, MITJANÇANT CONCURS MÈRITS

BASES ESTABILITZACIÓ EMPRE TEMPORAL LLARGA DURACIÓ DISPOSICIÓ ADDICIONAL 6ª I 8ª LLEI 20/2021 DE 28 DE DESEMBRE, MITJANÇANT CONCURS MÈRITS

BASES ESTABILITZACIÓ EMPRE TEMPORAL LLARGA DURACIÓ ARTICLE 2 LLEI 20/2021 DE 28 DE DESEMBRE, MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ

L'oferta de bequets formatives (en les quals no hi ha relació laboral) es publicaran en aquesta secció fins que es complete el disseny del seu l'apartat específic al web.

Podeu aconseguir més informació adreçant-vos a la unitat de Recursos Humans.

-->