Selecció de personal

BASES ESPECÍFIQUES PER A LA CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA D'OCUPACIÓ TEMPORAL DE PEONS

PROCÉS SELECTIU PER A COBRIR EN PROPIETAT CATORZE (14) PLACES D'ADMINISTRATIUS/VES D’ADMINISTRACIÓ GENERAL: SET (7) PER TORN LLIURE I SET (7) PER PROMOCIÓ INTERNA MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ

BASES ESTABILITZACIÓ EMPRE TEMPORAL LLARGA DURACIÓ DISPOSICIÓ ADDICIONAL 6A I 8A LLEI 20/2021 DE 28 DE DESEMBRE, MITJANÇANT CONCURS MÈRITS

BASES ESTABILITZACIÓ EMPRE TEMPORAL LLARGA DURACIÓ DISPOSICIÓ ADDICIONAL 6ª I 8ª LLEI 20/2021 DE 28 DE DESEMBRE, MITJANÇANT CONCURS MÈRITS

BASES ESTABILITZACIÓ EMPRE TEMPORAL LLARGA DURACIÓ DISPOSICIÓ ADDICIONAL 6ª I 8ª LLEI 20/2021 DE 28 DE DESEMBRE, MITJANÇANT CONCURS MÈRITS

BASES ESTABILITZACIÓ EMPRE TEMPORAL LLARGA DURACIÓ DISPOSICIÓ ADDICIONAL 6ª I 8ª LLEI 20/2021 DE 28 DE DESEMBRE, MITJANÇANT CONCURS MÈRITS

BASES ESTABILITZACIÓ EMPRE TEMPORAL LLARGA DURACIÓ ARTICLE 2 LLEI 20/2021 DE 28 DE DESEMBRE, MITJANÇANT CONCURS-OPOSICIÓ

CONCURS DE MÈRITS PER A COBRIR DE FORMA DEFINITIVA EL LLOC DE TREBALL DENOMINAT CAP DE NEGOCIAT DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA (ENTRE FUNCIONARIS DE LA SUBESCALA ADMINISTRATIVA DE L'AJUNTAMENT DE BENICARLÓ)

PROCÉS SELECTIU PER A COBRIR EN PROPIETAT UNA (1) PLAÇA D'AGENT D'IGUALTAT

  • Nombre de places: Una (1) per torn lliure i sistema d'oposició
  • Lloc de publicació: Butlletí Oficial de la Província de Castelló, tauler d'anuncis electrònic de l'Ajuntament i en la pàgina web municipal; extracte en el BOE i en el DOGV
  • Bases específiques del procés selectiu
  • BOP de Castelló núm. 95 d'1 d'agost de 2023
  • Fi del termini de presentació instàncies: 20 dies hàbiles des de la publicació de l'extracte al BOE
  • Pagament de taxes: 29€. c/c CAJAMAR CAJA RURAL ES75 3058 7466 2527 3200 0016

BASES PER A LA CONSTITUCIÓ D'UNA BORSA D'OCUPACIÓ TEMPORAL PER A LA PROVISIÓ TEMPORAL DE LLOCS D'AGENT DE POLICIA LOCAL MITJANÇANT COMISSIÓ DE SERVEIS

CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A PROVEIR TEMPORALMENT EL LLOC DE TREBALL DE TRESORER/A de l'AJUNTAMENT DE BENICARLÓ MITJANÇANT COMISSIÓ DE SERVEIS

L'oferta de bequets formatives (en les quals no hi ha relació laboral) es publicaran en aquesta secció fins que es complete el disseny del seu l'apartat específic al web.

Podeu aconseguir més informació adreçant-vos a la unitat de Recursos Humans.