Sorteig de composició de meses

La composició de les meses electorals es fa mitjançant sorteig públic en sessió plenària.

Per agilitar el procés, els Serveis Informàtics de l'Ajuntament de Benicarló han desenvolupat una aplicació informàtica que permet obtindre la composició de totes les meses en pocs segons. Per garantir la transparència, el procediment de sorteig es pot reproduir completament de forma manual.

Com a font d'informació s'utilitzen els padrons censals que subministra l'INE. Del cens s'exclouen:

 • els electors de 70 o més anys;
 • els electors menors de 18 anys;
 • els electors espanyols absents;
 • els electors estrangers.

Poden ser escollits president i suplent de president de mesa els electors amb un nivell d'estudis igual a 4 segons la codificació INE.

Poden ser escollits vocal i suplent de vocal de mesa els electors amb un nivell d'estudis igual o superior a 3 segons la codificació INE.

Mecànica del sorteig

 • Per cada una de les meses electorals, s'elabora
  • una relació d'electors escollibles per a president de mesa numerada correlativament començant pel número 1.
  • una relació d'electors escollibles per a vocal de mesa numerada correlativament començant pel número 1.
 • Per a cada un dels nou càrrecs que composen la mesa electoral s'assigna un número a l'atzar. Per generar els números que s'utilitzaran per escollir els càrrecs s'extrau manualment un número n comprés entre el 0 i el 9999, un número d entre l'1 i el 9 i un número f entre l'1 i el 9. A partir d'eixos números s'obté la següent sèrie:
   w0=n; j=1..9; wj=(wj+d)*f 
  que s'adjudiquen de la següent manera:
  • P1=w1: President
  • V1=w2: 1er vocal
  • V4=w3: 2n vocal
  • P2=w4: 1er suplent de president
  • P3=w5: 2n suplent de president
  • V2=w6: 1er suplent de 1er vocal
  • V3=w7: 2n suplent de 1er vocal
  • V5=w8: 1er suplent de 2n vocal
  • V6=w9: 2n suplent de 2n vocal

Designació de president i suplents:

Amb el número aleatori corresponent al càrrec a designar Pi (i=1,2,3 en funció del càrrec i en aquest ordre), per a cada mesa M s'opera de la següent manera:

 • Pas 1: Si el nombre de candidats a la mesa és Qp, es calcularà R com a residu més 1 de la divisió de Pi/Qp, és a dir, R=(Pi mod Qp)+ 1.
 • Pas 2: Si l'elector que ocupa el lloc R en la relació de candidats a president ja ha estat designat per ocupar algun altre càrrec, s'augmentarà el valor de Pi en una unitat (Pi=Pi+1) per a la Mesa M i es tornarà al Pas 1. Quan l'elector que ocupa el lloc R en la relació de candidats a president no haja estat prèviament designat, quedarà designat per al càrrec.

Designació de vocals i suplents:

Amb el número aleatori corresponent al càrrec a designar Vi (i=1,2,3,4,5,6 en funció del càrrec i en aquest ordre), per a cada mesa M s'opera de la següent manera:

 • Pas 1: Si el nombre de candidats a la mesa és Qv, es calcularà R com a residu més 1 de la divisió de Vi/Qv, és a dir, R=(Vi mod Qv)+ 1.
 • Pas 2: Si l'elector que ocupa el lloc R en la relació de candidats a vocal ja ha estat designat per ocupar algun altre càrrec, s'augmentarà el valor de Vi en una unitat (Vi=Vi+1) per a la Mesa M i es tornarà al Pas 1. Quan l'elector que ocupa el lloc R en la relació de candidats a vocal no haja estat prèviament designat, quedarà designat per al càrrec.

L'ordre del sorteig per a l'assignació de càrrecs serà el següent:

 • P1: President
 • V1: 1er vocal
 • V4: 2n vocal
 • P2: 1er suplent de president
 • P3: 2n suplent de president
 • V2: 1er suplent de 1er vocal
 • V3: 2n suplent de 1er vocal
 • V5: 1er suplent de 2n vocal
 • V6: 2n suplent de 2n vocal