Escola Oficial d'idiomes

Benicarló compta amb un aulari de l'Escola Oficial d'Idiomes de Castelló on estudiar, en la modalitat presencial, els següents idiomes i cursos:

Anglès: 1r i 2n de nivell bàsic, 1r i 2n de nivell intermedi, 1r de nivell Avançat

Francès: 1r i 2n de nivell bàsic, 1r i 2n de nivell intermedi

Italià: 1r de bàsic.

Les titulacions que s'obtenen en l'Escola Oficial d'Idiomes són: el certificat de nivell bàsic, el de nivell intermedi i el de nivell avançat, la equivalència dels quals als nivells del marc comú de referència europeu és A2, B1 i B2 respectivament.

Per tal d'estudiar en l'EOI cal complir els següents requisits d'accés:

Tindre 16 anys complits l'any en que comences els estudis (a 31 de desembre) quan es tracta del mateix idioma cursat com a primera llengua estrangera en l'ESO

Tindre 14 anys complits l'any en que comences els estudis (a 31 de desembre) quan es tracta d'un idioma distint del primer idioma cursat en l'ESO.

El títol de Batxiller permet accedir directament al primer curs del nivell intermedi de la primera llengua estrangera cursada al Baxillerat.

El Certificat d'haver superat la Prova Homologada al centre de secundaria on estudia l'alumne, permet accedir directament al primer curs del nivell intermedi de l'idioma de la Prova.